Hladať na stránke:

Úvod

HemoCue UrineAlbumin 201

Základné údaje

Rýchly, jednoduchý a presný screening mikroalbuminúriouPomocou kvapky moču z jedinej vzorky systém vykoná kvantitatívne stanovenie hladiny albumínu v moči v priebehu niekoľkých sekúnd

Vlastnosti

Prečo je dôležitý skrínink mikroalbuminúriou?

Mikroalbuminúria - prítomnosť nízkych hladín albumínu v moči - je nejčastejším rizikovým prejavom pre poškodenie obličiek alebo ochorenia kardiovaskulárneho systému, ktoré môžu vzniknúť ako následok komplikácií cukrovky. Detekcia mikroalbuminúriou umožňuje včasnú liečbu, ktorá tak spomalí alebo zabráni nástupu diabetickej nefropatie a kardiovaskulárnych ochorení, čím sa zníži trápenie pacienta aj náklady pre spoločnosť.

Metóda

HemoCue Albumín 201 je systém pre kvantitatívnu determináciu hladiny albumínu v moči. Systém sa skladá zo zvlášť určeného analyzátora a špeciálne vyvinutých Mikrokyviet obsahujúcich reagenčné činidlo v suchej forme. Vzorka sa odoberie do Mikrokyvety pôsobením kapilárneho vztlaku. Mikrokyveta sa vloží do analyzátora HemoCue Albumin 201, kde sa pomocou vibrácií obsah Mikrokyvety premieša. Imunochemickou reakciou sa dokončí počas 90 sekúnd a potom sa fotometricky zmeria zákal vzorky pri vlnovej dĺžke 610 nm. Prístroj je kalibrovaný vo výrobe proti turbidimetrickej metóde so sledovateľnosťou na CRM 470.

Odobratá vzorka: 18 µl moču

Môže sa použiť vzorka z prvého ranného moču, zo 24-hodinového zberu moču bez ďalších prímesí alebo vzorka okamžitého moču. Odporúča sa však prvý ranný moč po kľudovom intervale, pretože svalová aktivita môže ovplyvniť vylučovanie albumínu do moču. Môžu sa použiť aj vzorky moču odobraté náhodne kedykoľvek počas dňa, je však potrebné očakávať vyššie hodnoty. Analýzu rýchlosti vylučovania albumínu do moču je možné vykonávať z moču zhromaždeného cez noc. Moč hromadený pred spánkom sa musí vyliať a zaznamená sa čas. Zhromažďujte potom všetku moč od tohto okamihu až do rána. Zaznamenajte čas poslednej pridanej porcie. Zmerajte celkový objem moču.

Výsledky

Výsledky sa zobrazia priamo na displeji analyzátora HemoCue Albumín 201 a uvádza sa v mg / l.

Merateľné rozmedzie: 5 - 150 mg / l.

Výsledok sa zobrazí ako číselné hodnoty. Hodnoty pod merateľným rozmedzím sa zobrazia ako "LLL", naopak hodnoty nad merateľným rozmedzím sa zobrazia ako "HHH". Pre získanie výsledkov v merateľnom rozmedzí je možné vzorky až do 2000 mg / l riediť pomocou izotonického fyziologického roztoku. Hodnotu zobrazenú na displeji potom však musíte vynásobiť solučným faktorom, preto si uvedomte, že presnosť riedenia môže významne ovplyvniť presnosť merania.

Kontrola kvality

Analyzátor HemoCue Albumín 201 má implementovaný automatický elektronický self-test, ktorý preverí výkonnosť opticko-elektronickej jednotky. Systém sa môže verifikovať v dňoch prevádzky podľa miestnych smerníc Premeraním komerčne dostupných referenčných kontrolných vzoriek pre albumín v moči. Kontrolné referenčné vzorky pre albumín v moči vám na požiadanie odporučí naša spoločnosť.

Späť